Κόστος Οικοδομικής Άδειας

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας το κόστος των μελετών είναι 70€/μ² και της επίβλεψης 50€/μ², συνολικό κόστος 120€/μ².

1ο παράδειγμα

Έκδοση οικοδομικής άδειας  για οικοδομή 120 μ²
Μελέτες : 120 μ² * 70 €/μ² = 8.400 €
Επίβλεψη : 120 μ² * 50 €/μ² = 6.000 €
ΣΥΝΟΛΟ = 14.400 €

2ο παράδειγμα

Έκδοση οικ. άδειας  για οικοδομή 120 μ² με υπόγειο 60 μ²
Το υπόγειο αντιστοιχεί στο 1/3 του κόστους κατοικίας  (60 /3= 20 μ² κατοικίας)
Μελέτες : (120 μ²+ 20 μ²) * 70 €/μ² = 9.800 €
Επίβλεψη : (120 μ² +20 μ²) * 50 €/μ² = 7.000 €
ΣΥΝΟΛΟ = 16.800 €

Στο κόστος της οικοδομικής άδειας συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες, το κόστος των επιβλέψεων, το κόστος εκπόνησης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) πλην τα έξοδα-εισφορές (ΦΠΑ, φόροι, ταμεία κτλ.) που θα απαιτηθούν πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Τα υπόγεια και οι ημιυπαίθριοι χώροι συμμετέχουν στο κόστος με το 1/3 της επιφάνειας τους περίπου και επιβαρύνουν την παραπάνω τιμή.

Οικοδομική άδεια – Τι απαιτείται

α) αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων,
β) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται,
γ) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,
δ) αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων,
ε) αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται,
στ) στατική μελέτη,
ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
η) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
θ) μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,
ι) μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
ια) μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας,
ιβ) μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,
ιγ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,
ιδ) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ),
ιε) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης,
ιστ) αιτιολογική έκθεση,
ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου,
ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
ιθ) τοπογραφικό διάγραμμα,
κ) διάγραμμα κάλυψης,
κα) σε περίπτωση εξαγοράς, απαιτείται η υποβολή εντύπου εισφοράς.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κόστος ανακαίνισης σπιτιού
0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0%
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ EN ISO 9001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ
EN ISO 9001:2015
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2020

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2020

Τον Δεκέμβριο θα έρθει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», οι φετινοί δικαιούχοι του ...

Δείτε περισσότερα >

Αντλία Θερμότητος

Αντλία Θερμότητος

Η αρχή λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται στα ψυγεία και τις ...

Δείτε περισσότερα >

Θερμοπρόσοψη

Θερμοπρόσοψη

Λέγεται η θερμομόνωση των όψεων ενός κτιρίου από την εξωτερική πλευρά. Στην ουσία η ...

Δείτε περισσότερα >

Πατητή Τσιμεντοκονία

Πατητή Τσιμεντοκονία

Η τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργούμε λείες επιφάνειες με ...

Δείτε περισσότερα >

Phone to κατασκευη-σπιτιου.gr
Back to top
×